ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔ဆိုတာ
Knowledge

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔ဆိုတာ

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔ဆိုတာ ၁၅၉၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ရက္ေန႔မွာ ခရစ္ယာန္ သာသာနာျပဳ ၂၆ ေယာက္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ နာဂါဆာကီၿမိဳ႕မွာ အသစ္တက္လာတဲ့ ဂ်ပန္အစိုးရက သတ္ျဖတ္ ပစ္လိုက္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ကတ္သလစ္ သမိုင္းမွာ ခရစ္ယာန္ေတြကေတာ့ အာဇာနည္ ၂၆ ဦးလို႔ တင္စား ေခၚ ေဝၚ ခဲ့ၾကတယ္။ အေနာက္ဥေရာပက အေရွ႕အာရွကို ထိုးေဖာက္ဖို႔အတြက္ M သုံးလုံး စစ္ဆင္ေရးကို လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ပထမ M က missionary လို႔ေခၚတဲ့ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းေတြပါ။ ဒုတိယ M က merchandise လို႔ ေခၚတဲ့ ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားမႈ ကိုလုပ္တာပါ။ …