ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ နမိတ္ေကာင္းလုိ႔ ေဟာခ်က္ထုတ္လာတဲ့ ဧကံသ ဆရာ သိဒၶိစိုး
Astrology

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ နမိတ္ေကာင္းလုိ႔ ေဟာခ်က္ထုတ္လာတဲ့ ဆရာ သိဒၶိစိုး

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ နမိတ္ေကာင္းလုိ႔ ေဟာခ်က္ထုတ္လာတဲ့ ဆရာ သိဒၶိစိုး ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္၏ နံနက္ခင္း၌ ကြၽႏ္ုပ္သည္ Stay at home ေနရသူတို႔၏ ထုံးစံအတိုင္း ေတာင္ေတာင္အီအီေတြးလိုက္၊ ဟိုစာအုပ္ ေကာက္လွန္ လိုက္၊ ဒီစာအုပ္ ေကာက္လွန္လိုက္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံး၌ ဖုန္းကိုသာ ဖြင့္၍ ပြတ္ေနေလမိေတာ့သည္။ ထိုသို႔ဖုန္းပြတ္ျခင္း အမႈ၌ နစ္ေမ်ာေနစဥ္ ကြၽႏ္ုပ္ထံသို႔ ကိုဦးေဆြသတင္းေကာင္းဗ် နိမိတ္ေကာင္း ဟူေသာ မက္ေဆ့ခ္် ေရာက္လာသည္ ေၾကာင့္ cb သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈေလရာ ကြၽႏ္ုပ္၏ မိတ္ေဆြ လကၡဏာ၊ တားေရာ့၊ ေဗဒပညာရွင္ သိဒၶိစိုး ထံမွ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရေလ၏။ ယခုကဲ့သို႔ ဆိုး႐ြားလွေသာ အခါမ်ိဳးတြင္ သတင္းေကာင္း ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ …