မိသားစုထဲတြင္ ဝန္ထမ္းရွိလွ်င္ မျဖစ္မေနသိသင့့္သည့္ ပင္စင္ခံစားခြင့္လစာ အေၾကာင္း

08/10/2019 Yan Naing 0

မိသားစုထဲတြင္ ဝန္ထမ္းရွိလွ်င္ မျဖစ္မေနသိသင့့္သည့္ ပင္စင္ခံစားခြင့္လစာ အေၾကာင္း ဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ားအတြက္ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။ မိသားစုပင္စင္ဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာအခ်ိဳ႕ပါ။ ပင္စင္စားတဦး ဆုံးသြားရင္ က်န္ရစ္သူေတြ ဆက္လက္ခံစားခြင့္ရွိတဲ့ မိသားစုပင္စင္ဆိုတာ… ( ၁ ) လုပ္သက္ ( ၁ ) ႏွစ္ေအာက္ = အက်ိဳးခံစားခြင့္ မရွိ။ Continuous reading