ေခြးေတာက္႐ြက္ ကို ေခါင္းအုံးအိပ္ျခင္း ၏ အက်ိဳးေက်းဇူး

02/10/2019 Yan Naing 0

ေခြးေတာက္႐ြက္ ကို ေခါင္းအုံးအိပ္ျခင္း ၏ အက်ိဳးေက်းဇူး ေခြးေတာက္႐ြက္ ေခါင္းအုံး အ မ်ိဳး သ မီး တ ေယာက္ အဲ ကြန္း ခန္း ထဲ အိပ္ ေပ်ာ္ သြား တယ္ ။ ဘယ္ ေလာက္အိပ္ မိ Continuous reading