အဂၤလႋပ္ေဆးႏွင့္သံံပုရာ ၊ အခ်ဥ္ လုံးဝဓါတ္မတည့္ဆိုသည္မွာ မွန္ကန္ပါသလား

အဂၤလႋပ္ေဆးႏွင့္သံံပုရာ ၊ အခ်ဥ္ လုံးဝဓါတ္မတည့္ဆိုသည္မွာ မွန္ကန္ပါသလား

အဂၤလႋပ္ေဆးႏွင့္သံံပုရာ ၊ အခ်ဥ္ လုံးဝဓါတ္မတည့္ဆိုသည္မွာ မွန္ကန္ပါသလား

အဂၤလႋပ္ေဆးႏွင့္သံပုရာရည္

အဂၤလႋပ္ေဆးႏွင့္ သံပုရာရည္ ၊သို႔မဟုတ္ အခ်ဥ္လုံးဝမတည့္ဟူေသာ အယူအဆအမွားမွာ လူ ၁၀၀ တြင္ လူ ၉၀ ေက်ာ္၏ စိတ္၌စြဲၿမဲစြာ ယုံၾကည္လ်က္ရွိသည္။ အခ်ဥ္စားမိလို႔ ေဆးမေသာက္ျဖစ္ဘူး အခ်ဥ္စားထားမိလို႔ ေဆးမထိုးေပးပါနဲ႔ဆရာ အခ်ဥ္စားၿပီး ဘယ္ေလာက္ၾကာ ေဆးေသာက္ရမလဲ စသည့္စကားမ်ိဳး မၾကာခဏ ၾကားရသည္။

မည္သူမည္ဝါျဖင့္ ေဆးထိုးၿပီး သံပုရာရည္ေသာက္မိလို႔ေဆး႐ုံတင္လိုက္ရတယ္ ။ ေသသြားၿပီဆိုေသာ ေကာလဟာလမ်ားပင္ ၾကားရတတ္သည္။

ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက အဂၤလိပ္ေဆးအခ်ိဳ႕သည္ အခ်ဥ္ႏွင့္ဓာတ္မတည့္တာမ်ိဳး ရွိေကာင္းရွိခဲ့ႏိုင္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အခ်ဥ္ႏွင့္မတည့္ေသာ ေဆးဟူ၍ လုံးဝမရွိပါ။ ကုမၸဏီအမ်ိဴးမ်ိဴးမွ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေသာ ေသာက္ေဆးထိုးေဆး အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အခ်ဥ္ႏွင့္မတည့္ပါဟု တားျမစ္ခ်က္ရွိေသာ ေဆးဟူ၍ မရွိပါ။ အခ်ဥ္ႏွင့္အဂၤလိပ္ေဆး မတည့္ျခင္းဆိုသည္မွာ အယူအဆမွားတစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း သိေစခ်င္သည္။

အဂၤလိပ္ေဆးေသာက္လွ်င္အစာရွိမွေသာက္ရမည္။

အထက္ပါယူဆခ်က္မွာလည္း အၿမဲမွန္ကန္မႈွုမရွိပါ ။ လူအမ်ားစုသည္ ေဆးေသာက္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ အစာတစ္ခုခုအလ်င္စားၾကသည္။ ၿပီးမွေသာက္ၾကသည္။ ေဆးမ်ားသည္ အစာမစားမီေသာက္ရေသာေဆး၊ အစာစားၿပီးေသာက္ရေသာေဆး ၊အစာႏွင့္ေဝးေအာင္ေနၿပီးမွေသာက္ရေသာေဆး ဟူ၍အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာေဆးမ်ားသည္ အစာႏွင့္ေဝးေဝးေသာက္မွ အာနိသင္ေကာင္းသည္။

အထူးသျဖင့္ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အစားနီးလွ်င္သို႔မဟုတ္ အစာစားၿပီးမွေသာက္လွ်င္ ေဆးအားစုပ္ယူႏိုင္မႈ စြမ္းအားမေကာင္းသျဖင့္ လိုေသာအာနိသင္မရႏိုင္ေပ ။ မည္သည့္ေဆးကို မည္သည့္အခ်ိန္၌ ေသာက္ရမည္ဆိုျခင္းကို မိမိအားေဆးေသာက္ရန္ၫႊန္ၾကားေသာ ဆရာဝန္၊သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား ေသေသခ်ာခ်ာ ေမးျမန္းသင့္ၾကသည္။

တက္သည့္ကေလးကို ဝိုင္းဝန္းေျခမခ်ိဳးေပးၾက၊

ေျခမလက္မခ်ိဳးၾကသည့္လုပ္ေဆာင္မႈ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ကိုယ္အပူႀကီးလွ်င္ တက္တတ္ၾကသည္။ ကေလးငယ္တက္လွ်င္ ဝိုင္းဝန္းႏွိပ္ၾကသည္။ ေျခမလက္မတို႔ ခ်ိဳးတတ္ၾကသည္။

ကေလးငယ္သည္ အလိုအေလ်ာက္အတက္က်သြားလွ်င္ ႏွိပ္လို႔၊ ေျခမလက္မခ်ိဳးလို႔ အတက္က်သြားသည္ဟု ထင္ေနၾကသည္။ ဤသို႔ေသာ အယူအဆသည္ မွားယြင္းပါသည္။

ကေလးငယ္တက္လွ်င္ ႏွိပ္ျခင္း ၊ေျခမလက္မခ်ိဳးျခင္း လုံးဝမျပဳလုပ္သင့္ပါ ။ အပူႀကီး၍ တက္သည္ဆိုလွ်င္ ကိုယ္အပူခ်ိန္က်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္သာျဖစ္သည္။

အေၾကာတက္ျခင္းႏွင့္အေၾကာေဆးသြင္းျခင္း

အေၾကာတက္လွ်င္ အေၾကာေဆးသြင္းရမည္ ဟူေသာထင္ျမင္ယူဆခ်က္မွာလည္း အယူအဆမွားတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ေဆးဝါးမ်ားကိုထုတ္လုပ္ရာတြင္ စားေဆး၊ထိုးေဆး၊လိမ္းေဆး ၊ရႉေဆးစသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္လုပ္ၾကသည္။ ထိုေဆးမ်ားကိုပင္အသားေဆး ၊အေၾကာေဆး၊ အေရျပားအတြင္းထိုးေဆး၊ အေရျပားေအာက္ကပ္လ်က္ထိုးေဆး စသည္ျဖင့္ထိုးနည္းအလိုက္ ခြဲထားေပးသည္။

အေၾကာေဆးကို ေဆး၏အာနိသင္ လ်င္ျမန္စြာလိုအပ္ေသာအခါ သုံးတတ္ၾကသည္။ အေၾကာေဆးသည္ ေသြးေၾကာအတြင္း တိုက္႐ိုက္ထိုးသြင္းသျဖင့္ ေခၚေဝၚေသာအသုံးအႏႈန္းျဖစ္သည္။ အေၾကာေရာဂါမ်ားကို ေပ်ာက္ေစသည့္ သို႔မဟုတ္ အေၾကာတက္ေပ်ာက္ေစသည့္ေဆး မဟုတ္ပါ။အေၾကာတက္ေပ်ာက္ရန္ လိမ္းေဆး၊ ေသာက္ေဆး၊အသားထိုးေဆး၊ စသည္တို႔ျဖင့္လည္း ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသႏိုင္သည္။ အေၾကာတက္လို႔ အေၾကာေဆးထိုးေပရန္ ေတာင္းဆိုတတ္ၾကေသာ လူနာတစ္ခ်ိဳ႕သတိျပဳၾကရန္ျဖစ္သည္။

ေခြးကိုက္သည့္ဒဏ္ရာမန္းမႈတ္ထားလွ်င္ေဆးမထည့္ရ

ေဆးခန္းသို႔ေခြးကိုက္ဒဏ္ရာျဖင့္ ေရာက္လာေသာ လူနာတခ်ိဳ႕သည္ အနာကိုမန္းမႈတ္ထားလို႔ ေဆးမထည့္ပါနဲ႔ ေဆးထိုးၿပီးေသာက္ေဆးပဲေပးပါ ဟုတားျမစ္မႈေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္တတ္ၾကသည္။ ေခြးကိုက္ဒဏ္ရာသည္ မန္းမႈတ္႐ုံျဖင့္ ေပ်ာက္မည္မဟုတ္ပါ။ ဒဏ္ရာမွပိုးဝင္ႏိုင္သည္၊ အနာျပည္တည္ႏိုင္သည္။ ေမးခိုင္ေရာဂါလည္း ဝင္ႏိုင္ေသးသည္။ အနာကို စင္ၾကယ္ေအာင္ေရေဆးၿပီး ေဆးထည့္ရန္ လိုမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံဒဏ္ရာႀကီးလွ်င္ ခ်ဳပ္ဖို႔လည္းလိုတတ္သည္။ဤမွားယြင္းေသာအယူအဆကိုလည္း သိရွိနားလည္ၿပီး ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ၿပီျဖစ္သည္။

အားေဆးမေသာက္ရျခင္းမ်ား

လူနာတခ်ိဳ႕သည္ အားေဆးေသာက္ရန္ ဆရာဝန္ကၫႊန္ၾကားေသာအခါ ေသြးတိုးရွိသည္ဟူေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေဆးေသာက္ရန္ ျငင္းဆိုတတ္ၾကသည္။ အားေဆးေသာက္လွ်င္ ေသြးတိုးပိုဆိုးေစသည္ဟု လက္ခံေနၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေနထိုင္မေကာင္းၿပီး ဖ်ားေနေသာလူနာမ်ားသည္လည္း အားေဆးမေသာက္ရဲၾကေခ် ။ အားေဆးေသာက္လွ်င္ ေရာဂါပိုဆိုးမည္ဟု ယူဆၾကသည္။ အားေဆးဟုဆိုရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ဗီတာမင္မ်ား၊ သတၱဳဓာတ္မ်ား ၊အမိုင္ႏိုအက္ဆစ္မ်ား အဓိကပါဝင္ၾကသည္။ အားေဆးတြင္ပါဝင္ေသာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေသြးတိုးျခင္းကို ပိုမိုမဆိုးေစႏိုင္ပါ။

သတၱဳဓာတ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ ဆိုဒီယမ္သည္ ေသြးတိုးႏွင့္မတည့္ပါ ေသြးတိုးေရာဂါကို ပိုဆိုးေစသည္။ သို႔ေသာ္အားေဆးတြင္ပါဝင္ေသာ သတၱဳဓာတ္မ်ားမွာ သံဓာတ္ ၊ ဇင့္ ၊ ကိုေဘာ့ စသည္တို႔သာျဖစ္သည္။ ဆိုဒီယမ္ကို မည္သည့္အားေဆးမ်ိဳးတြင္မွ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိေပ ။ အားေဆးေၾကာင့္ ဖ်ားနာျခင္းကိုလည္း ပိုမိုဆိုးေစျခင္းမရွိပါ။ ေသြးတိုးေနလွ်င္ျဖစ္ေစ ေနထိုင္မေကာင္း ဖ်ားနာေနလွ်င္ျဖစ္ေစ ဆရာဝန္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ရွိလွ်င္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္စြာ အားေဆးမ်ားကိုေသာက္ႏိုင္ၾကသည္။ အန ၱရာယ္ တစ္စုံတစ္ရာမရွိႏိုင္ေၾကာင္းသိေစလိုသည္။

Credit : ေဒါက္တာေအးေက်ာ္၏ စာေပဗိမာန္စာမူဆုရ ေဆးပညာဗဟုသုတဒိုင္ယာရီ စာအုပ္မွ

Unicode

အင်္ဂၤလိပ်ဆေးနှင့်သံံပုရာ ၊ အချဉ် လုံးဝဓါတ်မတည့်ဆိုသည်မှာ မှန်ကန်ပါသလား

အင်္ဂၤလိပ်ဆေးနှင့်သံပုရာရည်

အင်္ဂၤလိပ်ဆေးနှင့် သံပုရာရည် ၊သို့မဟုတ် အချဉ်လုံးဝမတည့်ဟူသော အယူအဆအမှားမှာ လူ ၁၀၀ တွင် လူ ၉၀ ကျော်၏ စိတ်၌စွဲမြဲစွာ ယုံကြည်လျက်ရှိသည်။ အချဉ်စားမိလို့ ဆေးမသောက်ဖြစ်ဘူး အချဉ်စားထားမိလို့ ဆေးမထိုးပေးပါနဲ့ဆရာ အချဉ်စားပြီး ဘယ်လောက်ကြာ ဆေးသောက်ရမလဲ စသည့်စကားမျိုး မကြာခဏ ကြားရသည်။

မည်သူမည်ဝါဖြင့် ဆေးထိုးပြီး သံပုရာရည်သောက်မိလို့ဆေးရုံတင်လိုက်ရတယ် ။ သေသွားပြီဆိုသော ကောလဟာလများပင် ကြားရတတ်သည်။

ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာက အင်္ဂလိပ်ဆေးအချို့သည် အချဉ်နှင့်ဓာတ်မတည့်တာမျိုး ရှိကောင်းရှိခဲ့နိုင်သည်။ ယနေ့အချိန်တွင် အချဉ်နှင့်မတည့်သော ဆေးဟူ၍ လုံးဝမရှိပါ။ ကုမ္ပဏီအမျိူးမျိူးမှ ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသော သောက်ဆေးထိုးဆေး အမျိုးမျိုးတွင် အချဉ်နှင့်မတည့်ပါဟု တားမြစ်ချက်ရှိသော ဆေးဟူ၍ မရှိပါ။ အချဉ်နှင့်အင်္ဂလိပ်ဆေး မတည့်ခြင်းဆိုသည်မှာ အယူအဆမှားတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်း သိစေချင်သည်။

အင်္ဂလိပ်ဆေးသောက်လျှင်အစာရှိမှသောက်ရမည်။

အထက်ပါယူဆချက်မှာလည်း အမြဲမှန်ကန်မှုှုမရှိပါ ။ လူအများစုသည် ဆေးသောက်တော့မည်ဆိုလျှင် အစာတစ်ခုခုအလျင်စားကြသည်။ ပြီးမှသောက်ကြသည်။ ဆေးများသည် အစာမစားမီသောက်ရသောဆေး၊ အစာစားပြီးသောက်ရသောဆေး ၊အစာနှင့်ဝေးအောင်နေပြီးမှသောက်ရသောဆေး ဟူ၍အမျိုးမျိုးရှိသည်။ တချို့သောဆေးများသည် အစာနှင့်ဝေးဝေးသောက်မှ အာနိသင်ကောင်းသည်။

အထူးသဖြင့် ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးများ ဖြစ်ကြသည်။ အစားနီးလျှင်သို့မဟုတ် အစာစားပြီးမှသောက်လျှင် ဆေးအားစုပ်ယူနိုင်မှု စွမ်းအားမကောင်းသဖြင့် လိုသောအာနိသင်မရနိုင်ပေ ။ မည်သည့်ဆေးကို မည်သည့်အချိန်၌ သောက်ရမည်ဆိုခြင်းကို မိမိအားဆေးသောက်ရန်ညွှန်ကြားသော ဆရာဝန်၊သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား သေသေချာချာ မေးမြန်းသင့်ကြသည်။

တက်သည့်ကလေးကို ဝိုင်းဝန်းခြေမချိုးပေးကြ၊

ခြေမလက်မချိုးကြသည့်လုပ်ဆောင်မှု ကလေးငယ်များသည် ကိုယ်အပူကြီးလျှင် တက်တတ်ကြသည်။ ကလေးငယ်တက်လျှင် ဝိုင်းဝန်းနှိပ်ကြသည်။ ခြေမလက်မတို့ ချိုးတတ်ကြသည်။

ကလေးငယ်သည် အလိုအလျောက်အတက်ကျသွားလျှင် နှိပ်လို့၊ ခြေမလက်မချိုးလို့ အတက်ကျသွားသည်ဟု ထင်နေကြသည်။ ဤသို့သော အယူအဆသည် မှားယွင်းပါသည်။

ကလေးငယ်တက်လျှင် နှိပ်ခြင်း ၊ခြေမလက်မချိုးခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်သင့်ပါ ။ အပူကြီး၍ တက်သည်ဆိုလျှင် ကိုယ်အပူချိန်ကျအောင် လုပ်ဆောင်ပေးရန်သာဖြစ်သည်။

အကြောတက်ခြင်းနှင့်အကြောဆေးသွင်းခြင်း

အကြောတက်လျှင် အကြောဆေးသွင်းရမည် ဟူသောထင်မြင်ယူဆချက်မှာလည်း အယူအဆမှားတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ဆေးဝါးများကိုထုတ်လုပ်ရာတွင် စားဆေး၊ထိုးဆေး၊လိမ်းဆေး ၊ရှူဆေးစသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ကြသည်။ ထိုဆေးများကိုပင်အသားဆေး ၊အကြောဆေး၊ အရေပြားအတွင်းထိုးဆေး၊ အရေပြားအောက်ကပ်လျက်ထိုးဆေး စသည်ဖြင့်ထိုးနည်းအလိုက် ခွဲထားပေးသည်။

အကြောဆေးကို ဆေး၏အာနိသင် လျင်မြန်စွာလိုအပ်သောအခါ သုံးတတ်ကြသည်။ အကြောဆေးသည် သွေးကြောအတွင်း တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းသဖြင့် ခေါ်ဝေါ်သောအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ အကြောရောဂါများကို ပျောက်စေသည့် သို့မဟုတ် အကြောတက်ပျောက်စေသည့်ဆေး မဟုတ်ပါ။အကြောတက်ပျောက်ရန် လိမ်းဆေး၊ သောက်ဆေး၊အသားထိုးဆေး၊ စသည်တို့ဖြင့်လည်း ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်သည်။ အကြောတက်လို့ အကြောဆေးထိုးပေရန် တောင်းဆိုတတ်ကြသော လူနာတစ်ချို့သတိပြုကြရန်ဖြစ်သည်။

ခွေးကိုက်သည့်ဒဏ်ရာမန်းမှုတ်ထားလျှင်ဆေးမထည့်ရ

ဆေးခန်းသို့ခွေးကိုက်ဒဏ်ရာဖြင့် ရောက်လာသော လူနာတချို့သည် အနာကိုမန်းမှုတ်ထားလို့ ဆေးမထည့်ပါနဲ့ ဆေးထိုးပြီးသောက်ဆေးပဲပေးပါ ဟုတားမြစ်မှုတောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်တတ်ကြသည်။ ခွေးကိုက်ဒဏ်ရာသည် မန်းမှုတ်ရုံဖြင့် ပျောက်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒဏ်ရာမှပိုးဝင်နိုင်သည်၊ အနာပြည်တည်နိုင်သည်။ မေးခိုင်ရောဂါလည်း ဝင်နိုင်သေးသည်။ အနာကို စင်ကြယ်အောင်ရေဆေးပြီး ဆေးထည့်ရန် လိုမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံဒဏ်ရာကြီးလျှင် ချုပ်ဖို့လည်းလိုတတ်သည်။ဤမှားယွင်းသောအယူအဆကိုလည်း သိရှိနားလည်ပြီး ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ပြီဖြစ်သည်။

အားဆေးမသောက်ရခြင်းများ

လူနာတချို့သည် အားဆေးသောက်ရန် ဆရာဝန်ကညွှန်ကြားသောအခါ သွေးတိုးရှိသည်ဟူသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဆေးသောက်ရန် ငြင်းဆိုတတ်ကြသည်။ အားဆေးသောက်လျှင် သွေးတိုးပိုဆိုးစေသည်ဟု လက်ခံနေကြသည်။ အချို့နေထိုင်မကောင်းပြီး ဖျားနေသောလူနာများသည်လည်း အားဆေးမသောက်ရဲကြချေ ။ အားဆေးသောက်လျှင် ရောဂါပိုဆိုးမည်ဟု ယူဆကြသည်။ အားဆေးဟုဆိုရာတွင် အများအားဖြင့် ဗီတာမင်များ၊ သတ္တုဓာတ်များ ၊အမိုင်နိုအက်ဆစ်များ အဓိကပါဝင်ကြသည်။ အားဆေးတွင်ပါဝင်သော ဓာတ်ပစ္စည်းများသည် သွေးတိုးခြင်းကို ပိုမိုမဆိုးစေနိုင်ပါ။

သတ္တုဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်သော ဆိုဒီယမ်သည် သွေးတိုးနှင့်မတည့်ပါ သွေးတိုးရောဂါကို ပိုဆိုးစေသည်။ သို့သော်အားဆေးတွင်ပါဝင်သော သတ္တုဓာတ်များမှာ သံဓာတ် ၊ ဇင့် ၊ ကိုဘော့ စသည်တို့သာဖြစ်သည်။ ဆိုဒီယမ်ကို မည်သည့်အားဆေးမျိုးတွင်မှ ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိပေ ။ အားဆေးကြောင့် ဖျားနာခြင်းကိုလည်း ပိုမိုဆိုးစေခြင်းမရှိပါ။ သွေးတိုးနေလျှင်ဖြစ်စေ နေထိုင်မကောင်း ဖျားနာနေလျှင်ဖြစ်စေ ဆရာဝန်၏ ညွှန်ကြားချက်ရှိလျှင် စိတ်ချယုံကြည်စွာ အားဆေးများကိုသောက်နိုင်ကြသည်။ အန ္တရာယ် တစ်စုံတစ်ရာမရှိနိုင်ကြောင်းသိစေလိုသည်။

Credit : ဒေါက်တာအေးကျော်၏ စာပေဗိမာန်စာမူဆုရ ဆေးပညာဗဟုသုတဒိုင်ယာရီ စာအုပ်မှ