“ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါေဘးမွကင္းလြတ္ေစရန္အတြက္္လူတစ္ဦးျခင္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရမည့္နည္းလမ္း”

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါလြတ္ေျမာက္ေရး လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏အစီအရင္ေတာ္
Knowledge

“ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါေဘးမွကင္းလြတ္ေစရန္အတြက္္လူတစ္ဦးျခင္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရမည့္နည္းလမ္း”

(၂) သူတစ္ပါးအသက္ကိုသတ္ျဖတ္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

(၁) အရက္ေသစာ၊မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲျခ င္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

(၃) ခိုးဆိုး၊လုယက္စသည့္ မတရားေသာအမႈကိုျပဳလုပ္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

(၃) ခိုးဆိုး၊လုယက္စသည့္ မတရားမႈျပဳလုပ္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

(၄) သူတစ္ပါးသားမယားကိုျပစ္မွားျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

(၅) မဟုတ္မမွန္ေသာမုသားစကားေျပာဆိုျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

(၆) ကပ္ေရာဂါပိုဆိုးလာလွ်င္(သို႔မဟုတ္)ယခုအခ်ိန္မွစတင္၍ သက္သတ္လြတ္ကိုသာစားလွ်င္ပို၍ေကာင္းပါသည္။

(၇) ရတနသုတ္ပရိတ္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ဘုရားခုႏွစ္ဆူ စက္ပရိတ္ေတာ္ႀကီးကို ေန႔၊ညမွန္မွန္႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ရမည္။(အေခါက္ေရမ်ားမ်ား႐ြတ္ႏိုင္ေလပိုေကာင္း ေလျဖစ္၏)

(၈) ပရိတ္ခ်ည္၊ပရိတ္ႀကိဳးမ်ားကို ကိုယ္မွာေဆာင္ထားရမည္။ေဆာင္ထားရမည္ဆိုသည္မွာ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက အတိအက်လမ္းၫႊန္ထား သည္မွာ လည္ပင္းတြင္လည္းဆြဲထားရမည္။ထို႔အတူလက္ေကာင္၀တ္ႏွစ္ဘက္တြင္လည္းခ်ည္ထားရမည္ဟု ၫႊန္ၾကားထားသည့္အတြက္ထိုအတိုင္း ေဆာင္ထားရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၉) တုတ္၊ဓားလက္နက္၊ေလးခြတို႔ကိုေဆာင္ထားပါ။ဘီလူးသားဘက္တို႔သည္ ၎င္းတို႔၏တန္ခိုးျဖင့္ကိုယ္ေယာင္ေဖ်ာက္ထားႏိုင္ေသာ္လည္း တုတ္၊ဓား လက္နက္၊ဆူးခြၽန္၊ေလးခြတို႔ကို မကာကြယ္ႏိုင္သျဖင့္အလြန္ေၾကာက္ၾက၏။ထို႔ေၾကာင့္လက္နက္တို႔ႏွင့္ေဝးရာသို႔ ေရွာင္ရွားထြက္ေျပးၾက၏။မိမိတို႔ကိုအႏၲရာယ္ေပးျခင္း၊ဖမ္းစားျခင္းမျပဳႏိုင္ဟု ေက်းဇူးရွင္လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ကိုယ္ေတြ႕ႏွိမ္နင္းႏိုင္ခဲ့သည့္နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုမိန္႔ဆိုထားေလ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ထို႔ေၾကာင့္လမ္းသြားလမ္းလာျပဳေသာအခါတြင္ တုတ္၊ဓားလက္နက္ေဆာင္၍ရေသာနယ္မ်ားတြင္၊တုတ္၊ဓားလက္နက္မ်ားကိုေဆာင္သြားပါ။အ နည္းဆုံး ဆူးခြၽန္၊ဆူးခက္တို႔ကိုေဆာင္၍သြားပါ။လိုအပ္လွ်င္ မိမိတို႔ေဆာင္ထားသည့္ တုတ္၊ဓားလက္နက္မ်ားကို အျခားေသာလူ၊တိရစာန္သတ္ၱဝါတို႔အား ထိခိုက္မိျခင္းမရွိေစဘဲ ေဝွ႔ရမ္း၍သြားပါ။တုတ္၊ဓားလက္နက္ေဆာင္လွ်င္ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းခံရႏိုင္သည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားတြင္ ခဲတံခြၽန္၊ေဘာ့ပင္၊ ေဖာင္တိန္ခြၽန္၊စသည္တို႔ကို အဖုံးဖြင့္ထားၿပီးေဆာင္ပါ၊ခဲတံခြၽန္သည့္ဓားငယ္ကိုလည္းေဆာင္ထားႏိုင္ပါသည္။ညအခါအိမ္အျပင္သို႔သြားလာလွ်င္ ထိုလက္ နက္မ်ားကို မေမ့မေလွ်ာ့အထူးေဆာင္သြားပါ။အလင္းေရာင္ရဖို႔လည္းလြန္စြာအေရးႀကီးသည့္အတြက္ ဓာတ္မီး၊မီးအုပ္ေဆာင္းစသည့္အလင္းေရာင္ရေစ သည့္အရာမ်ားကိုလည္း ညအခါတြင္တစ္ပါတည္းယူေဆာင္သြားရန္လိုအပ္ပါသည္။

(၁၀) အိမ္ေထာင္ဦးစီးမွစ၍ အိမ္ရွိလူအကုန္႐ြတ္ႏိုင္ဖတ္ႏိုင္အ႐ြယ္၊႐ြတ္ႏိုင္ဖတ္ႏိုင္သူအားလုံးသည္ မနက္ညမွန္မွန္ ဘုရားရွိခိုး၀တ္တက္၊၀တ္ျပဳ၍ ပရိတ္ ေတာ္မ်ားကို ႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ၿပီး မိ႐ိုးဖလာနတ္မွစ၍ ၿမိဳ႕ေတာ္ရွင္၊နယ္ေတာ္ရွင္၊ေတာပိုင္၊ေတာင္ပိုင္မ်ားႏွင့္တကြ အိမ္ေစာင့္နတ္၊ၿခံေစာင့္နတ္ပါမက်န္ နတ္အ ေပါင္းတို႔အား အထူးေမတ္ၱာပို႔သေပးရမည္ျဖစ္၏။

(၁၁) အိမ္မွာေနသည္ျဖစ္ေစ၊အျပင္သြားသည္ျဖစ္ေစ၊အလုပ္မွာရွိေနသည္ျဖစ္ေစ ပရိတ္ေတာ္ႀကီးမ်ားကို႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေနရပါမည္။ပရိတ္ေတာ္ကိုအလြတ္ မရေသးသူမ်ား ရတနသုတ္ပရိတ္ေတာ္ကို အလြတ္ရေအာင္က်က္မွတ္ထားရပါမည္။ပရိတ္ဂါထာမ်ားကိုအလြတ္မရမီအခ်ိန္တြင္ အနည္းဆုံး ဗုဒၶံသရဏံ ဂစာၦမိ ဓမၼံသရဏံ ဂစာၦမိ သံဃံသရဏံ ဂစာၦမိ ဟူေသာ ရတနာသုံးပါးကို ႐ြတ္ဆိုပူေဇာ္ေနႏိုင္မွ ဘီလူး၊သားဘက္တို႔၏ဖမ္းစားခံရျခင္း၊ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္း ေဘးမွ ကင္းလြတ္ပါလိမ့္မည္။

(၁၂) မိမိတို႔၏ေနအိမ္၊တိုက္ခန္း၊အိမ္ၿခံ၀င္းတံခါးေပါက္တို႔တြင္ ပရိတ္ပန္းမ်ားကိုခ်ိတ္ဆြဲထားရမည္၊ပရိတ္သဲ၊ပရိတ္ရည္၊ပရိဆန္မ်ားကိုလည္း သုံးေလးရက္ တစ္ခါ ႀကဲပက္ေပးရမည္၊ပရိတ္ခ်ည္မ်ားကိုလည္းထိုနည္းအတိုင္း အသစ္လဲလွယ္ေပးရမည္။ေနအိမ္၊တိုက္ခန္းတစ္ခုလုံးကိုလည္း ပရိတ္ႀကိဳးျဖင့္ပတ္၍အရံ အတားလုပ္ထားရမည္၊ၿခံစည္း႐ိုးတစ္ခုလုံးကိုလည္း ပရိတ္ခ်ည္ပတ္ရံထားရမည္၊အိမ္ၿခံ၀န္း၊အိမ္ေရွ႕၊အိမ္အနီးအနားတြင္ သစ္ပင္ႀကီးႀကီးမ်ားရွိပါကလည္း ထိုသစ္ပင္တို႔၏ ပင္စည္တြင္ပရိတ္ႀကိဳးခ်ည္ေပးထားရမည္ျဖစ္၏။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဤကဲ့သို႔ကပ္ေရာဂါေဘးမွလြတ္ေျမာက္ေစရန္အတြက္ ပရိတ္႐ြတ္ဖတ္ရာတြင္ သားသတ္လြတ္စားသူႏွင့္မစားသူတို႔တြင္ သားသတ္လြတ္စား သူတို႔႐ြတ္ဖတ္ပါက ပို၍အစြမ္းထက္ျမက္သည္ဟု ေက်းဇူးရွင္လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက အထူးမိန္႔မွာခဲ့ပါသည္။ယခုေဖာ္ျပခဲ့ေသာနည္းတို႔သည္ လူ တစ္ဦးျခင္း၊မိသားတစ္စုျခင္း ကပ္ေရာဂါေဘးမွကာကြယ္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္၏။ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ အင္း၊စမ၊လက္ဖြဲ႕စသည့္ေလာကီပညာအစီ အရင္အေဆာင္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ထားရန္အတြက္မိန္႔မွာခဲ့ပါသည္။ကပ္ေရာဂါေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ေစသည့္ အင္းစမလက္ဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ဆရာေတာ္ ႀကီး၏က်မ္းတြင္ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ထိုအေၾကာင္းကို သီးသန္႔ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္အျဖစ္ကြၽန္ေတာ္ေရးသားေပးပါမည္။

Unicode

“ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါဘေးမှကင်းလွတ်စေရန်အတွက််လူတစ်ဦးခြင်း ကြိုတင်ကာကွယ်ရမည့်နည်းလမ်း”

(၂) သူတစ်ပါးအသက်ကိုသတ်ဖြတ်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရမည်။

(၁) အရက်သေစာ၊မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲခြ င်းမှရှောင်ကြဉ်ရမည်။

(၃) ခိုးဆိုး၊လုယက်စသည့် မတရားသောအမှုကိုပြုလုပ်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရမည်။

(၃) ခိုးဆိုး၊လုယက်စသည့် မတရားမှုပြုလုပ်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရမည်။

(၄) သူတစ်ပါးသားမယားကိုပြစ်မှားခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရမည်။

(၅) မဟုတ်မမှန်သောမုသားစကားပြောဆိုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရမည်။

(၆) ကပ်ရောဂါပိုဆိုးလာလျှင်(သို့မဟုတ်)ယခုအချိန်မှစတင်၍ သက်သတ်လွတ်ကိုသာစားလျှင်ပို၍ကောင်းပါသည်။

(၇) ရတနသုတ်ပရိတ်တော်ကြီးနှင့်ဘုရားခုနှစ်ဆူ စက်ပရိတ်တော်ကြီးကို နေ့၊ညမှန်မှန်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရမည်။(အခေါက်ရေများများရွတ်နိုင်လေပိုကောင်း လေဖြစ်၏)

(၈) ပရိတ်ချည်၊ပရိတ်ကြိုးများကို ကိုယ်မှာဆောင်ထားရမည်။ဆောင်ထားရမည်ဆိုသည်မှာ လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးက အတိအကျလမ်းညွှန်ထား သည်မှာ လည်ပင်းတွင်လည်းဆွဲထားရမည်။ထို့အတူလက်ကောင်၀တ်နှစ်ဘက်တွင်လည်းချည်ထားရမည်ဟု ညွှန်ကြားထားသည့်အတွက်ထိုအတိုင်း ဆောင်ထားရမည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(၉) တုတ်၊ဓားလက်နက်၊လေးခွတို့ကိုဆောင်ထားပါ။ဘီလူးသားဘက်တို့သည် ၎င်းင်းတို့၏တန်ခိုးဖြင့်ကိုယ်ယောင်ဖျောက်ထားနိုင်သော်လည်း တုတ်၊ဓား လက်နက်၊ဆူးချွန်၊လေးခွတို့ကို မကာကွယ်နိုင်သဖြင့်အလွန်ကြောက်ကြ၏။ထို့ကြောင့်လက်နက်တို့နှင့်ဝေးရာသို့ ရှောင်ရှားထွက်ပြေးကြ၏။မိမိတို့ကိုအန္တရာယ်ပေးခြင်း၊ဖမ်းစားခြင်းမပြုနိုင်ဟု ကျေးဇူးရှင်လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးက ကိုယ်တွေ့နှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့သည့်နည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်းကိုမိန့်ဆိုထားလေ၏။

ထို့ကြောင့် ထို့ကြောင့်လမ်းသွားလမ်းလာပြုသောအခါတွင် တုတ်၊ဓားလက်နက်ဆောင်၍ရသောနယ်များတွင်၊တုတ်၊ဓားလက်နက်များကိုဆောင်သွားပါ။အ နည်းဆုံး ဆူးချွန်၊ဆူးခက်တို့ကိုဆောင်၍သွားပါ။လိုအပ်လျှင် မိမိတို့ဆောင်ထားသည့် တုတ်၊ဓားလက်နက်များကို အခြားသောလူ၊တိရစာန်သတ်္တဝါတို့အား ထိခိုက်မိခြင်းမရှိစေဘဲ ဝှေ့ရမ်း၍သွားပါ။တုတ်၊ဓားလက်နက်ဆောင်လျှင်ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရနိုင်သည့် မြို့ကြီးပြကြီးများတွင် ခဲတံချွန်၊ဘော့ပင်၊ ဖောင်တိန်ချွန်၊စသည်တို့ကို အဖုံးဖွင့်ထားပြီးဆောင်ပါ၊ခဲတံချွန်သည့်ဓားငယ်ကိုလည်းဆောင်ထားနိုင်ပါသည်။ညအခါအိမ်အပြင်သို့သွားလာလျှင် ထိုလက် နက်များကို မမေ့မလျှော့အထူးဆောင်သွားပါ။အလင်းရောင်ရဖို့လည်းလွန်စွာအရေးကြီးသည့်အတွက် ဓာတ်မီး၊မီးအုပ်ဆောင်းစသည့်အလင်းရောင်ရစေ သည့်အရာများကိုလည်း ညအခါတွင်တစ်ပါတည်းယူဆောင်သွားရန်လိုအပ်ပါသည်။

(၁၀) အိမ်ထောင်ဦးစီးမှစ၍ အိမ်ရှိလူအကုန်ရွတ်နိုင်ဖတ်နိုင်အရွယ်၊ရွတ်နိုင်ဖတ်နိုင်သူအားလုံးသည် မနက်ညမှန်မှန် ဘုရားရှိခိုး၀တ်တက်၊၀တ်ပြု၍ ပရိတ် တော်များကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပြီး မိရိုးဖလာနတ်မှစ၍ မြို့တော်ရှင်၊နယ်တော်ရှင်၊တောပိုင်၊တောင်ပိုင်များနှင့်တကွ အိမ်စောင့်နတ်၊ခြံစောင့်နတ်ပါမကျန် နတ်အ ပေါင်းတို့အား အထူးမေတ်္တာပို့သပေးရမည်ဖြစ်၏။

(၁၁) အိမ်မှာနေသည်ဖြစ်စေ၊အပြင်သွားသည်ဖြစ်စေ၊အလုပ်မှာရှိနေသည်ဖြစ်စေ ပရိတ်တော်ကြီးများကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေရပါမည်။ပရိတ်တော်ကိုအလွတ် မရသေးသူများ ရတနသုတ်ပရိတ်တော်ကို အလွတ်ရအောင်ကျက်မှတ်ထားရပါမည်။ပရိတ်ဂါထာများကိုအလွတ်မရမီအချိန်တွင် အနည်းဆုံး ဗုဒ္ဓံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ သံဃံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ ဟူသော ရတနာသုံးပါးကို ရွတ်ဆိုပူဇော်နေနိုင်မှ ဘီလူး၊သားဘက်တို့၏ဖမ်းစားခံရခြင်း၊ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားခြင်း ဘေးမှ ကင်းလွတ်ပါလိမ့်မည်။

(၁၂) မိမိတို့၏နေအိမ်၊တိုက်ခန်း၊အိမ်ခြံ၀င်းတံခါးပေါက်တို့တွင် ပရိတ်ပန်းများကိုချိတ်ဆွဲထားရမည်၊ပရိတ်သဲ၊ပရိတ်ရည်၊ပရိဆန်များကိုလည်း သုံးလေးရက် တစ်ခါ ကြဲပက်ပေးရမည်၊ပရိတ်ချည်များကိုလည်းထိုနည်းအတိုင်း အသစ်လဲလှယ်ပေးရမည်။နေအိမ်၊တိုက်ခန်းတစ်ခုလုံးကိုလည်း ပရိတ်ကြိုးဖြင့်ပတ်၍အရံ အတားလုပ်ထားရမည်၊ခြံစည်းရိုးတစ်ခုလုံးကိုလည်း ပရိတ်ချည်ပတ်ရံထားရမည်၊အိမ်ခြံ၀န်း၊အိမ်ရှေ့၊အိမ်အနီးအနားတွင် သစ်ပင်ကြီးကြီးများရှိပါကလည်း ထိုသစ်ပင်တို့၏ ပင်စည်တွင်ပရိတ်ကြိုးချည်ပေးထားရမည်ဖြစ်၏။

မှတ်ချက် ။ ။ ဤကဲ့သို့ကပ်ရောဂါဘေးမှလွတ်မြောက်စေရန်အတွက် ပရိတ်ရွတ်ဖတ်ရာတွင် သားသတ်လွတ်စားသူနှင့်မစားသူတို့တွင် သားသတ်လွတ်စား သူတို့ရွတ်ဖတ်ပါက ပို၍အစွမ်းထက်မြက်သည်ဟု ကျေးဇူးရှင်လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးက အထူးမိန့်မှာခဲ့ပါသည်။ယခုဖော်ပြခဲ့သောနည်းတို့သည် လူ တစ်ဦးခြင်း၊မိသားတစ်စုခြင်း ကပ်ရောဂါဘေးမှကာကွယ်ရမည့်နည်းလမ်းများဖြစ်၏။ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် အင်း၊စမ၊လက်ဖွဲ့စသည့်လောကီပညာအစီ အရင်အဆောင်များကိုလည်း ဆောင်ထားရန်အတွက်မိန့်မှာခဲ့ပါသည်။ကပ်ရောဂါဘေးမှ လွတ်မြောက်စေသည့် အင်းစမလက်ဖွဲ့များကိုလည်း ဆရာတော် ကြီး၏ကျမ်းတွင်ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ထိုအကြောင်းကို သီးသန့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အဖြစ်ကျွန်တော်ရေးသားပေးပါမည်။

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါလြတ္ေျမာက္ေရး လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏အစီအရင္ေတာ္
Knowledge
“ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါေဘးမွကင္းလြတ္ေစရန္အတြက္ ရပ္ကြပ္၊ၿမိဳ႕႐ြာ၊တိုင္းခ႐ိုင္၊ျပည္နယ္အလိုက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရး နည္းလမ္း” ၂

“ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါေဘးမွကင္းလြတ္ေစရန္အတြက္ ရပ္ကြပ္၊ၿမိဳ႕႐ြာ၊တိုင္းခ႐ိုင္၊ျပည္နယ္အလိုက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရး နည္းလမ္း” ၂ (၁)မိမိတို႔၏ ရပ္ကြပ္၊ေက်း႐ြာရွိ လမ္းတိုင္း၊လမ္းတိုင္းတြင္ ၿခဳံႏြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ားကင္းစင္ေစရန္အတြက္ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္း၊အမႈိက္ပုံ၊ေရပုပ္ေရကန္စ သည့္ အပုပ္နံ႔၊အညီနံ႔ အေကာင္းသည့္အနံ႔အသက္မ်ားထြက္ေပၚေနသည့္ ေနရာမ်ားကိုအနံ႔အသက္ကင္းေပ်ာက္ေစရန္ စီမံျပဳလုပ္ျခင္း၊တံျမက္စည္းလွဲ၍ သန္႔ရွင္းေအာင္ျပဳလုပ္ထားျခင္း၊လူမေနသည့္ အိမ္၊အိမ္အိုအိမ္ပ်က္၊တဲအိုတဲပ်က္မ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္ယူ၍ ၿဖိဳဖ်က္ျခင္း၊လူအေစာင့္အေရွာက္ထားေစျခင္းတို႔ ကိုစီမံျပဳလုပ္ထားရပါမည္။ဖ်ားနာေနေသာလူနာမ်ားရွိလွ်င္ ေဆးဝါးကုသေပးျခင္း၊ေဆး႐ုံ၊ေဆးခန္း၊ေဒသႏ္ၱရက်န္းမာေရးဌာနမ်ားသို႔ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းတို႔ ကိုပါျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။ (၂) ရပ္ကြပ္၊ေက်း႐ြာမ်ားရွိ လူႀကီး၊လူငယ္၊ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ရပ္ကြပ္၊ေက်း႐ြာရွိ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားထံသို႔သြားေရာက္ၿပီး အႏၲရာယ္ကင္း ပရိတ္ေတာ္မ်ား ႐ြတ္ဖတ္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ရပ္ကြပ္၊ေက်း႐ြာအတြင္း၌ အႏ္ၱရာယ္ကင္းပရိတ္႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲမ်ားက်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ စနစ္တ က်စီစဥ္ၿပီး ပရိတ္႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲႀကီးမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပး၍ ရပ္ကြပ္၊ေက်း႐ြာအႏွံ႔တြင္ ပရိတ္ေရစင္မ်ားပက္ဖ်န္းေပးရပါမည္။ထို႔အျပင္ အသံမစဲမဟာပ႒ာန္း ပြဲႀကီးကိုပါစီစဥ္၍က်င္းပျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။ပ႒ာန္းပြဲၿပီးလွ်င္ ပ႒ာန္းေရစင္မ်ားကိုလည္း အထက္ပါနည္းအတိုင္း ရပ္ကြပ္၊ေက်း႐ြာအႏွံ႔တြင္ အႏၲရာယ္ကင္း ေစရန္အတြက္ ပက္ဖ်န္းေပးရပါမည္။ဤနည္းအတိုင္း ၿမိဳ႕နယ္၊တိုင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္မ်ားတြင္ပါ …

ခ်စ္ၿပီးမွ လမ္းမခြဲ ခ်င္ဘူးဆိုရင္ေတာ့
Knowledge
ခ်စ္ၿပီးမွ လမ္းမခြဲ ခ်င္ဘူးဆိုရင္ေတာ့

ခ်စ္ၿပီးမွ လမ္းမခြဲ ခ်င္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ခ်စ္ၿပီးမွ လမ္းခြဲစကား ေျပာဖို႔က တကယ္ေတာ့ အားနာဖို႔ေကာင္းတယ္ ။ တစ္ေယာက္ အေၾကာင္းလည္း တစ္ေယာက္ သိေနၿပီ ။ တစ္ေယာက္ အားနည္းခ်က္ ကိုလည္း ျမင္ၿပီးမွ အဲဒါကို နင္းၿပီး လမ္းခြဲ လိုက္ၾကတာ ဘယ္ေကာင္းမလဲ ။ တကယ္ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ခ်စ္တဲ့ သူေတြ ဆိုရင္ နစ္နာပါတယ္ ။ ခ်စ္တယ္ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို လိင္ စိတ္ေျဖဖို႔အတြက္ သက္သက္ အငွားသုံးတဲ့သူေတြကို မဆိုလိုပါဘူး ။ အျပန္အလွန္ ခ်စ္မိၾကလို႔ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ လမ္းမခြဲခ်င္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္မွာ အႀကံျပဳထားတာကို လိုက္နာၾကည့္ပါလား။ ၁။ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ …

ေပ်ာ္႐ႊင္မူွ အဆင့္ျမႇင့္ တင္ၾကစို႔
Knowledge
ေပ်ာ္႐ႊင္မူွ အဆင့္ျမႇင့္ တင္ၾကစို႔

ေပ်ာ္႐ႊင္မူွ အဆင့္ျမႇင့္ တင္ၾကစို႔ သင့္ရဲ႕ေပ်ာ္႐ႊင္မူွ ကို အဆင့္ျမႇင့္ တင္ႏိုင္မယ့္ အလြယ္ဆုံး နည္းလမ္းေတြကို ရွာေဖြ ၾကည့္ၾကတဲ့အခါ ေနာက္ဆုံးေပၚ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိမူွ အခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ ၾကတယ္လို႔ ပညာရွင္မ်ားက ဆိုထားပါတယ္ ။ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖို႔ အတြက္ ဘယ္လို နည္းလမ္းေတြက ထိေရာက္မယ္လို႔ သင္ ထင္ပါသလည္း ။ သင္ထင္ထားတာထက္ ပိုမိုလြယ္ကူတဲ့ နည္းလမ္းေတြ ရွိေနတယ္ ဆိုရင္…. နာရီၾကည့္ျခင္း သင္ ယုံႏိုင္ပါ့မလား အလွ်င္စလို ႏိုင္တဲ့ စိတ္ခံစားခ်က္ ရွိတာေၾကာင့္ သင့္ကို ပိုေပ်ာ္႐ႊင္ ေစႏိုင္ပါတယ္ ။ ပင္ဆယ္ေဗးနီးယား တကၠသိုလ္ရွိ သိပၸံပညာရွင္ ေတြ ရဲ႕ေလ့လာခ်က္အရ တစ္ေန႔ …