“ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါေဘးမွကင္းလြတ္ေစရန္အတြက္္လူတစ္ဦးျခင္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရမည့္နည္းလမ္း”

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါလြတ္ေျမာက္ေရး လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏အစီအရင္ေတာ္
Knowledge

“ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါေဘးမွကင္းလြတ္ေစရန္အတြက္္လူတစ္ဦးျခင္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရမည့္နည္းလမ္း”

(၂) သူတစ္ပါးအသက္ကိုသတ္ျဖတ္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

(၁) အရက္ေသစာ၊မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲျခ င္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

(၃) ခိုးဆိုး၊လုယက္စသည့္ မတရားေသာအမႈကိုျပဳလုပ္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

(၃) ခိုးဆိုး၊လုယက္စသည့္ မတရားမႈျပဳလုပ္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

(၄) သူတစ္ပါးသားမယားကိုျပစ္မွားျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

(၅) မဟုတ္မမွန္ေသာမုသားစကားေျပာဆိုျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

(၆) ကပ္ေရာဂါပိုဆိုးလာလွ်င္(သို႔မဟုတ္)ယခုအခ်ိန္မွစတင္၍ သက္သတ္လြတ္ကိုသာစားလွ်င္ပို၍ေကာင္းပါသည္။

(၇) ရတနသုတ္ပရိတ္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ဘုရားခုႏွစ္ဆူ စက္ပရိတ္ေတာ္ႀကီးကို ေန႔၊ညမွန္မွန္႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ရမည္။(အေခါက္ေရမ်ားမ်ား႐ြတ္ႏိုင္ေလပိုေကာင္း ေလျဖစ္၏)

(၈) ပရိတ္ခ်ည္၊ပရိတ္ႀကိဳးမ်ားကို ကိုယ္မွာေဆာင္ထားရမည္။ေဆာင္ထားရမည္ဆိုသည္မွာ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက အတိအက်လမ္းၫႊန္ထား သည္မွာ လည္ပင္းတြင္လည္းဆြဲထားရမည္။ထို႔အတူလက္ေကာင္၀တ္ႏွစ္ဘက္တြင္လည္းခ်ည္ထားရမည္ဟု ၫႊန္ၾကားထားသည့္အတြက္ထိုအတိုင္း ေဆာင္ထားရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၉) တုတ္၊ဓားလက္နက္၊ေလးခြတို႔ကိုေဆာင္ထားပါ။ဘီလူးသားဘက္တို႔သည္ ၎င္းတို႔၏တန္ခိုးျဖင့္ကိုယ္ေယာင္ေဖ်ာက္ထားႏိုင္ေသာ္လည္း တုတ္၊ဓား လက္နက္၊ဆူးခြၽန္၊ေလးခြတို႔ကို မကာကြယ္ႏိုင္သျဖင့္အလြန္ေၾကာက္ၾက၏။ထို႔ေၾကာင့္လက္နက္တို႔ႏွင့္ေဝးရာသို႔ ေရွာင္ရွားထြက္ေျပးၾက၏။မိမိတို႔ကိုအႏၲရာယ္ေပးျခင္း၊ဖမ္းစားျခင္းမျပဳႏိုင္ဟု ေက်းဇူးရွင္လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ကိုယ္ေတြ႕ႏွိမ္နင္းႏိုင္ခဲ့သည့္နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုမိန္႔ဆိုထားေလ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ထို႔ေၾကာင့္လမ္းသြားလမ္းလာျပဳေသာအခါတြင္ တုတ္၊ဓားလက္နက္ေဆာင္၍ရေသာနယ္မ်ားတြင္၊တုတ္၊ဓားလက္နက္မ်ားကိုေဆာင္သြားပါ။အ နည္းဆုံး ဆူးခြၽန္၊ဆူးခက္တို႔ကိုေဆာင္၍သြားပါ။လိုအပ္လွ်င္ မိမိတို႔ေဆာင္ထားသည့္ တုတ္၊ဓားလက္နက္မ်ားကို အျခားေသာလူ၊တိရစာန္သတ္ၱဝါတို႔အား ထိခိုက္မိျခင္းမရွိေစဘဲ ေဝွ႔ရမ္း၍သြားပါ။တုတ္၊ဓားလက္နက္ေဆာင္လွ်င္ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းခံရႏိုင္သည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားတြင္ ခဲတံခြၽန္၊ေဘာ့ပင္၊ ေဖာင္တိန္ခြၽန္၊စသည္တို႔ကို အဖုံးဖြင့္ထားၿပီးေဆာင္ပါ၊ခဲတံခြၽန္သည့္ဓားငယ္ကိုလည္းေဆာင္ထားႏိုင္ပါသည္။ညအခါအိမ္အျပင္သို႔သြားလာလွ်င္ ထိုလက္ နက္မ်ားကို မေမ့မေလွ်ာ့အထူးေဆာင္သြားပါ။အလင္းေရာင္ရဖို႔လည္းလြန္စြာအေရးႀကီးသည့္အတြက္ ဓာတ္မီး၊မီးအုပ္ေဆာင္းစသည့္အလင္းေရာင္ရေစ သည့္အရာမ်ားကိုလည္း ညအခါတြင္တစ္ပါတည္းယူေဆာင္သြားရန္လိုအပ္ပါသည္။

(၁၀) အိမ္ေထာင္ဦးစီးမွစ၍ အိမ္ရွိလူအကုန္႐ြတ္ႏိုင္ဖတ္ႏိုင္အ႐ြယ္၊႐ြတ္ႏိုင္ဖတ္ႏိုင္သူအားလုံးသည္ မနက္ညမွန္မွန္ ဘုရားရွိခိုး၀တ္တက္၊၀တ္ျပဳ၍ ပရိတ္ ေတာ္မ်ားကို ႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ၿပီး မိ႐ိုးဖလာနတ္မွစ၍ ၿမိဳ႕ေတာ္ရွင္၊နယ္ေတာ္ရွင္၊ေတာပိုင္၊ေတာင္ပိုင္မ်ားႏွင့္တကြ အိမ္ေစာင့္နတ္၊ၿခံေစာင့္နတ္ပါမက်န္ နတ္အ ေပါင္းတို႔အား အထူးေမတ္ၱာပို႔သေပးရမည္ျဖစ္၏။

(၁၁) အိမ္မွာေနသည္ျဖစ္ေစ၊အျပင္သြားသည္ျဖစ္ေစ၊အလုပ္မွာရွိေနသည္ျဖစ္ေစ ပရိတ္ေတာ္ႀကီးမ်ားကို႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေနရပါမည္။ပရိတ္ေတာ္ကိုအလြတ္ မရေသးသူမ်ား ရတနသုတ္ပရိတ္ေတာ္ကို အလြတ္ရေအာင္က်က္မွတ္ထားရပါမည္။ပရိတ္ဂါထာမ်ားကိုအလြတ္မရမီအခ်ိန္တြင္ အနည္းဆုံး ဗုဒၶံသရဏံ ဂစာၦမိ ဓမၼံသရဏံ ဂစာၦမိ သံဃံသရဏံ ဂစာၦမိ ဟူေသာ ရတနာသုံးပါးကို ႐ြတ္ဆိုပူေဇာ္ေနႏိုင္မွ ဘီလူး၊သားဘက္တို႔၏ဖမ္းစားခံရျခင္း၊ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္း ေဘးမွ ကင္းလြတ္ပါလိမ့္မည္။

(၁၂) မိမိတို႔၏ေနအိမ္၊တိုက္ခန္း၊အိမ္ၿခံ၀င္းတံခါးေပါက္တို႔တြင္ ပရိတ္ပန္းမ်ားကိုခ်ိတ္ဆြဲထားရမည္၊ပရိတ္သဲ၊ပရိတ္ရည္၊ပရိဆန္မ်ားကိုလည္း သုံးေလးရက္ တစ္ခါ ႀကဲပက္ေပးရမည္၊ပရိတ္ခ်ည္မ်ားကိုလည္းထိုနည္းအတိုင္း အသစ္လဲလွယ္ေပးရမည္။ေနအိမ္၊တိုက္ခန္းတစ္ခုလုံးကိုလည္း ပရိတ္ႀကိဳးျဖင့္ပတ္၍အရံ အတားလုပ္ထားရမည္၊ၿခံစည္း႐ိုးတစ္ခုလုံးကိုလည္း ပရိတ္ခ်ည္ပတ္ရံထားရမည္၊အိမ္ၿခံ၀န္း၊အိမ္ေရွ႕၊အိမ္အနီးအနားတြင္ သစ္ပင္ႀကီးႀကီးမ်ားရွိပါကလည္း ထိုသစ္ပင္တို႔၏ ပင္စည္တြင္ပရိတ္ႀကိဳးခ်ည္ေပးထားရမည္ျဖစ္၏။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဤကဲ့သို႔ကပ္ေရာဂါေဘးမွလြတ္ေျမာက္ေစရန္အတြက္ ပရိတ္႐ြတ္ဖတ္ရာတြင္ သားသတ္လြတ္စားသူႏွင့္မစားသူတို႔တြင္ သားသတ္လြတ္စား သူတို႔႐ြတ္ဖတ္ပါက ပို၍အစြမ္းထက္ျမက္သည္ဟု ေက်းဇူးရွင္လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက အထူးမိန္႔မွာခဲ့ပါသည္။ယခုေဖာ္ျပခဲ့ေသာနည္းတို႔သည္ လူ တစ္ဦးျခင္း၊မိသားတစ္စုျခင္း ကပ္ေရာဂါေဘးမွကာကြယ္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္၏။ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ အင္း၊စမ၊လက္ဖြဲ႕စသည့္ေလာကီပညာအစီ အရင္အေဆာင္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ထားရန္အတြက္မိန္႔မွာခဲ့ပါသည္။ကပ္ေရာဂါေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ေစသည့္ အင္းစမလက္ဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ဆရာေတာ္ ႀကီး၏က်မ္းတြင္ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ထိုအေၾကာင္းကို သီးသန္႔ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္အျဖစ္ကြၽန္ေတာ္ေရးသားေပးပါမည္။

Unicode

“ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါဘေးမှကင်းလွတ်စေရန်အတွက််လူတစ်ဦးခြင်း ကြိုတင်ကာကွယ်ရမည့်နည်းလမ်း”

(၂) သူတစ်ပါးအသက်ကိုသတ်ဖြတ်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရမည်။

(၁) အရက်သေစာ၊မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲခြ င်းမှရှောင်ကြဉ်ရမည်။

(၃) ခိုးဆိုး၊လုယက်စသည့် မတရားသောအမှုကိုပြုလုပ်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရမည်။

(၃) ခိုးဆိုး၊လုယက်စသည့် မတရားမှုပြုလုပ်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရမည်။

(၄) သူတစ်ပါးသားမယားကိုပြစ်မှားခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရမည်။

(၅) မဟုတ်မမှန်သောမုသားစကားပြောဆိုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရမည်။

(၆) ကပ်ရောဂါပိုဆိုးလာလျှင်(သို့မဟုတ်)ယခုအချိန်မှစတင်၍ သက်သတ်လွတ်ကိုသာစားလျှင်ပို၍ကောင်းပါသည်။

(၇) ရတနသုတ်ပရိတ်တော်ကြီးနှင့်ဘုရားခုနှစ်ဆူ စက်ပရိတ်တော်ကြီးကို နေ့၊ညမှန်မှန်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရမည်။(အခေါက်ရေများများရွတ်နိုင်လေပိုကောင်း လေဖြစ်၏)

(၈) ပရိတ်ချည်၊ပရိတ်ကြိုးများကို ကိုယ်မှာဆောင်ထားရမည်။ဆောင်ထားရမည်ဆိုသည်မှာ လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးက အတိအကျလမ်းညွှန်ထား သည်မှာ လည်ပင်းတွင်လည်းဆွဲထားရမည်။ထို့အတူလက်ကောင်၀တ်နှစ်ဘက်တွင်လည်းချည်ထားရမည်ဟု ညွှန်ကြားထားသည့်အတွက်ထိုအတိုင်း ဆောင်ထားရမည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(၉) တုတ်၊ဓားလက်နက်၊လေးခွတို့ကိုဆောင်ထားပါ။ဘီလူးသားဘက်တို့သည် ၎င်းင်းတို့၏တန်ခိုးဖြင့်ကိုယ်ယောင်ဖျောက်ထားနိုင်သော်လည်း တုတ်၊ဓား လက်နက်၊ဆူးချွန်၊လေးခွတို့ကို မကာကွယ်နိုင်သဖြင့်အလွန်ကြောက်ကြ၏။ထို့ကြောင့်လက်နက်တို့နှင့်ဝေးရာသို့ ရှောင်ရှားထွက်ပြေးကြ၏။မိမိတို့ကိုအန္တရာယ်ပေးခြင်း၊ဖမ်းစားခြင်းမပြုနိုင်ဟု ကျေးဇူးရှင်လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးက ကိုယ်တွေ့နှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့သည့်နည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်းကိုမိန့်ဆိုထားလေ၏။

ထို့ကြောင့် ထို့ကြောင့်လမ်းသွားလမ်းလာပြုသောအခါတွင် တုတ်၊ဓားလက်နက်ဆောင်၍ရသောနယ်များတွင်၊တုတ်၊ဓားလက်နက်များကိုဆောင်သွားပါ။အ နည်းဆုံး ဆူးချွန်၊ဆူးခက်တို့ကိုဆောင်၍သွားပါ။လိုအပ်လျှင် မိမိတို့ဆောင်ထားသည့် တုတ်၊ဓားလက်နက်များကို အခြားသောလူ၊တိရစာန်သတ်္တဝါတို့အား ထိခိုက်မိခြင်းမရှိစေဘဲ ဝှေ့ရမ်း၍သွားပါ။တုတ်၊ဓားလက်နက်ဆောင်လျှင်ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရနိုင်သည့် မြို့ကြီးပြကြီးများတွင် ခဲတံချွန်၊ဘော့ပင်၊ ဖောင်တိန်ချွန်၊စသည်တို့ကို အဖုံးဖွင့်ထားပြီးဆောင်ပါ၊ခဲတံချွန်သည့်ဓားငယ်ကိုလည်းဆောင်ထားနိုင်ပါသည်။ညအခါအိမ်အပြင်သို့သွားလာလျှင် ထိုလက် နက်များကို မမေ့မလျှော့အထူးဆောင်သွားပါ။အလင်းရောင်ရဖို့လည်းလွန်စွာအရေးကြီးသည့်အတွက် ဓာတ်မီး၊မီးအုပ်ဆောင်းစသည့်အလင်းရောင်ရစေ သည့်အရာများကိုလည်း ညအခါတွင်တစ်ပါတည်းယူဆောင်သွားရန်လိုအပ်ပါသည်။

(၁၀) အိမ်ထောင်ဦးစီးမှစ၍ အိမ်ရှိလူအကုန်ရွတ်နိုင်ဖတ်နိုင်အရွယ်၊ရွတ်နိုင်ဖတ်နိုင်သူအားလုံးသည် မနက်ညမှန်မှန် ဘုရားရှိခိုး၀တ်တက်၊၀တ်ပြု၍ ပရိတ် တော်များကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပြီး မိရိုးဖလာနတ်မှစ၍ မြို့တော်ရှင်၊နယ်တော်ရှင်၊တောပိုင်၊တောင်ပိုင်များနှင့်တကွ အိမ်စောင့်နတ်၊ခြံစောင့်နတ်ပါမကျန် နတ်အ ပေါင်းတို့အား အထူးမေတ်္တာပို့သပေးရမည်ဖြစ်၏။

(၁၁) အိမ်မှာနေသည်ဖြစ်စေ၊အပြင်သွားသည်ဖြစ်စေ၊အလုပ်မှာရှိနေသည်ဖြစ်စေ ပရိတ်တော်ကြီးများကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေရပါမည်။ပရိတ်တော်ကိုအလွတ် မရသေးသူများ ရတနသုတ်ပရိတ်တော်ကို အလွတ်ရအောင်ကျက်မှတ်ထားရပါမည်။ပရိတ်ဂါထာများကိုအလွတ်မရမီအချိန်တွင် အနည်းဆုံး ဗုဒ္ဓံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ သံဃံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ ဟူသော ရတနာသုံးပါးကို ရွတ်ဆိုပူဇော်နေနိုင်မှ ဘီလူး၊သားဘက်တို့၏ဖမ်းစားခံရခြင်း၊ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားခြင်း ဘေးမှ ကင်းလွတ်ပါလိမ့်မည်။

(၁၂) မိမိတို့၏နေအိမ်၊တိုက်ခန်း၊အိမ်ခြံ၀င်းတံခါးပေါက်တို့တွင် ပရိတ်ပန်းများကိုချိတ်ဆွဲထားရမည်၊ပရိတ်သဲ၊ပရိတ်ရည်၊ပရိဆန်များကိုလည်း သုံးလေးရက် တစ်ခါ ကြဲပက်ပေးရမည်၊ပရိတ်ချည်များကိုလည်းထိုနည်းအတိုင်း အသစ်လဲလှယ်ပေးရမည်။နေအိမ်၊တိုက်ခန်းတစ်ခုလုံးကိုလည်း ပရိတ်ကြိုးဖြင့်ပတ်၍အရံ အတားလုပ်ထားရမည်၊ခြံစည်းရိုးတစ်ခုလုံးကိုလည်း ပရိတ်ချည်ပတ်ရံထားရမည်၊အိမ်ခြံ၀န်း၊အိမ်ရှေ့၊အိမ်အနီးအနားတွင် သစ်ပင်ကြီးကြီးများရှိပါကလည်း ထိုသစ်ပင်တို့၏ ပင်စည်တွင်ပရိတ်ကြိုးချည်ပေးထားရမည်ဖြစ်၏။

မှတ်ချက် ။ ။ ဤကဲ့သို့ကပ်ရောဂါဘေးမှလွတ်မြောက်စေရန်အတွက် ပရိတ်ရွတ်ဖတ်ရာတွင် သားသတ်လွတ်စားသူနှင့်မစားသူတို့တွင် သားသတ်လွတ်စား သူတို့ရွတ်ဖတ်ပါက ပို၍အစွမ်းထက်မြက်သည်ဟု ကျေးဇူးရှင်လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးက အထူးမိန့်မှာခဲ့ပါသည်။ယခုဖော်ပြခဲ့သောနည်းတို့သည် လူ တစ်ဦးခြင်း၊မိသားတစ်စုခြင်း ကပ်ရောဂါဘေးမှကာကွယ်ရမည့်နည်းလမ်းများဖြစ်၏။ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် အင်း၊စမ၊လက်ဖွဲ့စသည့်လောကီပညာအစီ အရင်အဆောင်များကိုလည်း ဆောင်ထားရန်အတွက်မိန့်မှာခဲ့ပါသည်။ကပ်ရောဂါဘေးမှ လွတ်မြောက်စေသည့် အင်းစမလက်ဖွဲ့များကိုလည်း ဆရာတော် ကြီး၏ကျမ်းတွင်ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ထိုအကြောင်းကို သီးသန့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အဖြစ်ကျွန်တော်ရေးသားပေးပါမည်။

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

၇နှစ်သား ကလေးတစ်ယောက်က နှာချေရာက ၂နှစ်ကြာ ပျောက်နေတဲ့ လီဂိုရုပ် အဆက်ကလေး တစ်ခု ထွက်ကျလာလို့ မိဘတွေ ထိတ်လန့် သွားကြ
Knowledge
၇နှစ်သား ကလေးတစ်ယောက်က နှာချေရာက ၂နှစ်ကြာ ပျောက်နေတဲ့ လီဂိုရုပ် အဆက်ကလေး တစ်ခု ထွက်ကျလာလို့ မိဘတွေ ထိတ်လန့် သွားကြ

၇နှစ်သား ကလေးတစ်ယောက်က နှာချေရာက ၂နှစ်ကြာ ပျောက်နေတဲ့ လီဂိုရုပ် အဆက်ကလေး တစ်ခု ထွက်ကျလာလို့ မိဘတွေ ထိတ်လန့် သွားကြ ဒိဖက်ခေတ်မှာ မိဘတွေက အိမ်က သားသမီးတွေ အတွက် အရုပ်ကလေးတွေကို ဆက်ပြီးကစားရတဲ့ လီဂို အရုပ်လေး တွေကို ဝယ်ပေးလေ့ ရှိပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်စွမ်းရည် ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ဖို့ရယ် ဖန်တီးတတ်တဲ့ အလေ့အထ ရှိဖို့အတွက် လီဂို အရုပ်လေးတွေကို ကစားတာ တော်တော် ကောင်းမွန်တဲ့ လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးနဲ့ လိုက်ပြီး လီဂိုအရုပ်ကလေးတွေက အသေး အကြီး ကွဲပြားချက် ရှိနေပါတယ်။ လူလတ်တန်းစား မိသားစုတွေက သားသမီးတွေကို လီဂိုရုပ် ခပ်သေးသေး လေးတွေပဲ …

ကားတာယာကို ဆွဲကြိုးလို့ ထင်နေတဲ့ သမင် ကို အရဖမ်းပြီး ချွတ်ပေးခဲ့ရ
Knowledge
ကားတာယာကို ဆွဲကြိုးလို့ ထင်နေတဲ့ သမင် ကို အရဖမ်းပြီး ချွတ်ပေးခဲ့ရ

ကားတာယာကို ဆွဲကြိုးလို့ ထင်နေတဲ့ သမင် ကို အရဖမ်းပြီး ချွတ်ပေးခဲ့ရ ကော်လိုရာဒိုက ဘေးမဲ့သစ်တော ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ ဖြစ်တဲ့ အဖြစ်အပျက် တစ်ခုပါ ။ ထူးပေ ဆန်းပေ ဆိုတာထက်ကို ပိုတယ်လို့ ပြောရမှာပါပဲ။ သစ်တော်ကြိုးဝိုင်း အရာရှိတွေက သစ်တောထဲမှာ တောကောင်တွေကို စောင့်ရှောက် ဖို့ အတွက် စီစီတီဗီတွေ တပ်ထား ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ အစပိုင်းလောက်က သူတို့ရဲ့ စီစီတီဗီထဲမှာ ပေါ်လာတဲ့ ပုံ တစ်ပုံကြောင့် အားလုံး အံ့အား သင့်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒိပုံကတော့ သမင်တစ်ကောင်က ကားတာယာ တစ်ခုကို စွတ်ထားပြီး အစာစားကာ လမ်းလျှောက် သွားနေတဲ့ ပုံပါပဲ။ သစ်တောအရာရှိတွေက အဲ့ဒိသမင်မှာ …

ခ်စ္သူႏွစ္ဦးၾကား အနမ္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ......''''
Knowledge
”ခ်စ္သူႏွစ္ဦးၾကား အနမ္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ.”

”ခ်စ္သူႏွစ္ဦးၾကား အနမ္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ.” ခ်စ္သူေတြၾကားမွာ နမ္းျခင္းဟာ မထူးဆန္းတဲ့ ကိစၥတစ္ခုဆိုတာ လူတိုင္း သိၾကပါတယ္။သို႔ေသာ္ အနမ္းနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ေကာင္းျခင္း ဆိုးျခင္းကိုေတာ့ သိေကာင္းမွသိမွာမို႔ အခ်စ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သုေတသန ျပဳရာမွာ ကမာၻေက်ာ္တဲ့ ေဒါက္တာဝီလ်ံစတိုင္းဘတ္ရဲ႕ ေလ့လာခ်က္ တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး နမ္းတာဟာ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အခ်က္ဟာ ၇ ခ်က္ရွိၿပီး ဆိုးက်ိဳးဟာ ၄ မ်ိဳးရွိပါတယ္တဲ့။ အနမ္းရဲ႕ေကာင္းျခင္း မ်ား…. ၁…ခ်စ္သူတို႔ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ နမ္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မိန္းမေရာ ေယာက်္ားပါ ႏွစ္ဦးစလုံးရဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚက ႂကြက္သားမွ်င္ေတြကို လူွပ္ရွားလာေအာင္ ဦးေႏွာက္က လူွံေဆာ္ေပးလိုက္တဲ့အတြက္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာရွိတဲ့ ေသြးလြတ္ေၾကာေတြ စီးဆင္းမူွ …